Kasa Im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki

 

Publications

2012

 • Stanisław A l e x a n d r o w i c z, Kartografia Wielkiego księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Warszawa 2012, 344 ss.

 • Juliusz D o m a ń s k i, Między filozofią a filologią. Wspomnienia, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2012, 403 ss.


 • Św. Grzegorz Peradze, Dzieła zebrane. Tom III Dzienniki. Kazania, red. Ks.Henryk P a p r o c k i, wyd. Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, 262 ss.
  2011

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XX (XLV): 2011, 182 ss.


 • Wacław Sieroszewski. Zesłaniec – etnograf – literat – polityk. wyd. Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław 2011, 432 ss.
 • Św. Grzegorz Peradze, Dzieła zebrane. Tom II O patrologii. O historii Kościoła, red. Ks.Henryk P a p r o c k i, wyd. Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, 336 ss
 • Kazimierz W ó y c i c k i, Niemiecka Pamięć.. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2011, 332 ss.

 • Julian D y b i e c, Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918. T.1, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2011, 412 ss.

 • 2010

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XIX (XLIIII): 2010, 420 ss.

 • Św. Grzegorz Peradze, Dzieła zebrane. Tom I O monastycyzmie gruzińskim. O liturgii gruzińskiej, red. Ks.Henryk P a p r o c k i, wyd. Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, 246 ss
 • Konrad A j e w s k i, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, red. nauk. Joanna S c h i l l e r, wyd. we współpracy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim i Stefan Zamoyski Educational Trust w Londynie, Warszawa 2010, 722 ss.

 • Andrzej W a l i c k i, Idee i ludzie. Próba autobiografii, red. tomu Leszek Z a s z t o w t, red. nauk. Joanna S c h i l l e r, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2010, 463 ss. (Nagroda: Warszawska Premiera Literacka Klubu Księgarzy, Książka Kwietnia 2010).
 • A t e n a j o s, Uczta mędrców, przeł., wstępem i komentarzem opatrzyli Krystyna B a r t o l, Jerzy D a n i e l e w i c z, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 1373 ss.


 • Adam H u l a n i c k i, 60 lat chemii analitycznej (1945-2005), wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2010, 186 ss.


 • 2009

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XVIII (XXXXIII), 330 pp.
  • “Organon”; Rocznik 2009, nr 41, 248 pp.  (DROGOMIR Fund).
  • Andrzej J. W ó j c i k, Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa Królestwa Polskiego w I  połowie XIX w. , Warsaw 2008, 326 pp.
  • Agnieszka G r a b o ń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, Cracow 2008, 445 pp.
  • Konrad A j e w s k i, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, in cooperation with Warsaw Scientific Society and Stefan Zamoyski Educational Trust in London, Warsaw 2010, 722 pp.

  2008

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XVII (XXXXII), 256 pp.
  • “Organon”; Annual 2007, nr 36, 250 pp.  (DROGOMIR Fund).
  • Leszek Z a s z t o w t, Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, “Bibliotheca Europae Orientalis”, Warsaw 2007 (wyd. 2008), 562 pp.  (DROGOMIR Fund; Kruszewski Family Fund).
  • David F r i c k, Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, “Bibliotheca Europae Orientalis”, Warsaw 2008 (Kruszewski Family Fund).
  • Joanna S c h i l l e r, Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917, Warsaw 2008, 707 pp.
  • Michał K o k o w s k i, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji, Cracow-Warsaw 2009 (publ. 2008), 640 pp.

  2007

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XVI (XXXXI), 340 pp.
  • “Organon”; Annual 2006, nr 35, 248 pp.  (DROGOMIR Fund).
  • Jan P i s k u r e w i c z, Miedzy nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007, 248 pp.

  2006

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XV (XXXX), 341 pp.
  • “Organon” Rocznik 2005, nr 34, 260 pp.  (DROGOMIR Fund).
  • Adam Redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Scientific Society of the Lublin Catholic University, Lublin 2006, 432 pp. (DROGOMIR Fund).

  2005

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XIV (XXXIX), pp. 293.
  • “Organon” Rocznik 2004, nr 33, pp. 224  (Fundusz DROGOMIR).
  • Irena Fedorowicz: W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929, “Biblioteka Literatury Pogranicza pod patronatem Prezydenta RP”, Vol. 10, Collegium Columbinum, Cracow 2005, 320 pp.

  2004

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XIII (XXXVIII): 2004, 212 pp.Bronisław Żongołłowicz:  Dzienniki 1930-1936, “Bibliotheca Europae Orientalis”,  Warsaw 2004, pp. XL+776, (Kruszewski Family Fund,  DROGOMIR Fund).
  • “Organon” Rocznik 2003, nr 32, 166 pp. (Fundusz DROGOMIR).
  • Konrad Ajewski:  Zbiory artystyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich  w Warszawie. NERITON Publishers, Instytute  of History PAS (DROGOMIR Fund; M. and B. Suchodolski Fund), Warsaw 2004, 441 pp.

  2003

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XII (XXXVII): 2003, pp. 222.
  • Przemysław Waingertner, “Żelazna Karpacka”, II brygada Legionów Polskich w fotografii, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, 277 pp. (DROGOMIR Fund).
  • Wiktor Jarosław Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim, Biblioteka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Cracow 2003, 220 pp. (DROGOMIR Fund).
  • Claude Backvis, Panorama poezji polskiej okresu baroku, Vol. I 475 pp., Vol. II  432 pp., Warsaw 2003 (DROGOMIR Fund).
  • Fizjolog, transl. by Katarzyna Jażdżewska, “Biblioteka Antyczna”, Proszyński i S-ka, Warsaw 2003, 116 pp. (DROGOMIR Fund).

  2002

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. XI (XXXVI): 2002, 216 pp.
  • W. Adamowski, L. Dvorak, L. Romanjuk, Atlas of Alien Woody Species of the Białowieża Primaeval Forest, series: PHYTOCOENOSIS, Supplementum Carthographiae Geobotanicae, Vol. 14, Warsaw – Białowieża 2002, 304 pp.
  • Tadeusz Ulewicz, Jan Kochanowski z Czarnolasu. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Collegium Columbinum, Cracow 2002, 144 pp.
  • Feliks Gross, Wartości, nauka i świadectwa epoki. Wydawnictwo IFiS PAN, Warsaw 2002, pp. 328.
  • Robert Zaborowski, La crainte et le courage dans l’Iliade et l’Odyssee, STAKROOS, Warsaw 2002, pp. 373 (DROGOMIR Fund).
  • Filodemos z Gadary, O muzyce; o utworach poetyckich, transl. by Krystyna Bartol, “Biblioteka Antyczna”, Prószyński i S-ka, Warsaw 2002, 136 pp. (DROGOMIR Fund).
  • Janusz Dobieszewski, Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Scholar, Warsaw 2002, 482 pp. (DROGOMIR Fund).

  2001

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. X (XXXV): 2001, 248 pp.
  • Roman Jurkowski, Ziemiaństwo polskie z Kresów północno-wschodnich w okresie popowstaniowym (do 1904 r.). Działalność społeczno-gospodarcza, “Bibliotheca Europae Orientalis”, Monographs, Vol. XXI,  Warsaw 2001, 604 pp.

  2000

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. IX (XXXIV): 2000, 158 pp.
  • Andrzej Śródka, Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, Vol. IV, Warsaw 1998, 656 pp.\
  • Marek Blaszke, Obraz i naprawa Rzeczypospolitej w myśli społeczno-politycznej francuskiego fizjokratyzmu Baudeau i Le Mercier de la Riviere, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warsaw 2000, 215 pp.
  • Historia Europy Środkowo-Wschodniej, ed. Jerzy Kłoczowski, Vol. I 554 pp., Vol. II 353 pp., Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

  1999

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. VIII (XXXIII): 1999, 228 pp.
  • Stefan Swieżawski, L’univers. La philosophie de la nature au XVe siecle en Europe, trad. du polonais par Jerzy Wolf, texte revu par Lucien Even, “Studia Copernicana” Vol. XXXVII, Warsaw 1999, 482 pp.
  • B. Bakuła, Skrzydło Ikara. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 1960-tych &  1990-tych, Wydawnictwo WiS, Poznań 1999, 385 pp.

  1998

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. VII (XXXII): 1998, 176 pp.
  • Jan Piskurewicz, Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo PAU, Cracow 1998, 155 pp.
  • Joanna Schiller, Portret zbiorowy nauczycieli Warszawskich, publicznych szkół średnich 1795-1862, Retro-Art, Warsaw 1998, 489 + XII pp.
  • J. Hernik-Spalińska, Wileńskie środy literackie, IBL PAN, Warsaw 1998, 339 + XII pp.

  1997

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. VI (XXXI): 1997, 158 pp.
  • Historia literatury rosyjskiej XX wieku, ed. Andrzej Drawicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1997, 700 pp.
  • Andrzej Śródka, Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, wydawnictwo Aries, Vol. III: M-R, Warsaw 1997, 624 pp.
  • Andrzej Biernacki, Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego, Instytut Badań Literackich, Warsaw 1997, 136 pp.
  • Leszek Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na Ziemiach Litewskich i Ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Historii Nauki PAN, Warsaw 1997, 456 pp.

  1996

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. V (XXX): 1996, 170 pp.

  1995

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. III (XXIX): 1995, 169 pp.Principia, Vol. XII (specjal edition): Informator filozofii polskiej, Jagiellonian University, Aureus, Cracow 1995, 472 pp.
  • Andrzej Śródka, Uczeni Polscy XIX-XX w., Aries, Warsaw 1995, Vol. II: H-Ł, 584 pp.
  • Kasa im. Józefa Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki, no unispeed, information booklet in three languages, 6 pp.

  1994

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. III (XXVIII): 1994, 184 pp.
  • Andrzej Śródka, Uczeni polscy XIX-XX w., Aries, Warsaw 1994, Vol. I A-G, 622 pp.

  1993

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. II (XXVII): 1993, 248 pp.

  1992

  • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, Vol. I (XXVI): 1992, 221 pp.