Rocznik „Nauka Polska”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, jubileuszowym numerem rocznika Kasy im. Mianowskiego – „NAUKA POLSKA. JEJ POTRZEBY, ORGANIZACJA I ROZWÓJ”.

XXI tom rocznika „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”

Od Redakcji

Nowa „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” ma charakter podobny do tomów przedwojennych. Zawiera teksty odnoszące się do aktualnych zagadnień związanych z organizacją nauki i polityką naukową w Polsce i na świecie (działy Dyskusja o nauce oraz Sprawy nauki), następnie opracowania na temat historii nauki (dział Studia i materiały z dziejów nauki), autobiografie i biografie wybitnych uczonych oraz szeroki dział sprawozdawczy, zawierający przede wszystkim sprawozdania roczne z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, spisy stypendystów oraz ewaluację działalności Kasy.

Zobacz sptr str 5.

——————

Kasa im. Mianowskiego wydaje rocznik „NAUKA POLSKA. JEJ POTRZEBY, ORGANIZACJA I ROZWÓJ”, stanowiący kontynuację pisma ukazującego się w latach 1918-1947. Poświęcony jest aktualnym sprawom nauki polskiej, jej problemom i perspektywom. Na jego łamach omawiane są zagadnienia organizacji i finansowania nauki. Rocznik prezentuje też wypowiedzi dotyczące zasadniczych kwestii rozwoju nauki oraz stara się informować społeczeństwo o jej potrzebach. Zamieszcza studia nad dziejami nauki, biografie uczonych oraz sprawozdania z działalności Kasy Mianowskiego w poprzedzającym jego ukazanie się roku (wraz z wykazem stypendystów).


Rada Programowa: Osman Achmatowicz, Ireneusz Białecki, Adam Bielański, Roman Duda, Maciej W. Grabski, Janusz Grzelak, Józef Hurwic, Piotr Hübner, Helmut Juros, Jerzy Kłoczowski, Gerard Labuda, Jerzy Osiowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Szacki, Andrzej Śródka, Janusz Tazbir, Andrzej Tomczak, Jerzy Wyrozumski, Andrzej Ziabicki i Mariusz M. Żydowo.

Redakcja: Andrzej Biernacki, Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Wojciech Gasparski, Jan Piskurewicz (redaktor naczelny), Andrzej Strzałecki, Andrzej Śródka, Stefan Zamecki i Leszek Zasztowt.