Rok 2015

Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza na posiedzeniu 14 września 2015 roku postanowiła nagrodzić książkę Teresy Borawskiej Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014).

Kapituła zaznaczyła, że nagrodzona książka dodaje nowe elementy do obrazu Mikołaja Kopernika – postaci, której poświęcono już wiele prac naukowych i monografii. Teresa Borawska w swojej pracy zawarła syntezę wielu lat swoich badań nad Kopernikiem i jego środowiskiem intelektualnym. Przedstawiła szerokie tło czasu i miejsca, w którym astronom prowadził swoją działalność, rysując szczegółowy obraz Warmii XVI wieku. Za bardzo wartościowe Kapituła uznała opracowania poświęcone zachowanym książkom z księgozbioru Kopernika oraz zagadnieniu recepcji heliocentrycznego modelu budowy Wszechświata w Skandynawii. Książka, nie będąc biografią wielkiego astronoma, stanowi doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie dotychczasowych studiów i ustaleń.