Czasopismo | Aktualny Rocznik | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Tom XXV (L) 2016

Jaromir Jeszke, Słowo od redaktora, str. 9-10
Pełen tekst (PDF)

Sprawy nauki

Józef Dulak, Biotechnologia medyczna na początku XXI wieku – możliwości, nadzieje, złudzenia, str. 13-24
Pełen tekst (PDF)

Wojciech Wrzosek, Tezy o względności historycznej. W poszukiwaniu fundamentów dla pokojowego kultywowania niewspółmiernych obrazów przeszłości, str. 25-35
Pełen tekst (PDF)

Autobiografie i biografie uczonych

Leszek Zasztowt, Profesor Władysław Findeisen, str. 39-43
Pełen tekst (PDF)

Władysław Findeisen, Wspomnienia 1944, str. 44-52
Pełen tekst (PDF)

Władysław Findeisen, Wspomnienia rektorskie 1981‒1985, str. 52-61
Pełen tekst (PDF)

Studia i materiały z dziejów nauki

Jaromir Jeszke, Wokół statusu historii nauki w Polsce jako dyscypliny naukowej, str. 65-84
Pełen tekst (PDF)

Tomasz Falkowski, Dyskusja wokół Historii Nauki Polskiej, t. X, 1944–1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Warszawa 2015, str. 85-91
Pełen tekst (PDF)

Michał Musielak, Dyskusja wokół Historii Nauki Polskiej, t. X, 1944–1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Warszawa 2015, str. 91-93
Pełen tekst (PDF)

Karolina Polasik-Wrzosek, Dyskusja wokół Historii Nauki Polskiej, t. X, 1944–1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Warszawa 2015, str. 93-95
Pełen tekst (PDF)

Wojciech Wrzosek, Dyskusja wokół Historii Nauki Polskiej, t. X, 1944–1989, pod red. L. Zasztowta i J. Schiller-Walickiej, Warszawa 2015, str. 95-97
Pełen tekst (PDF)

Na obrzeżach nauki

Leon Drobnik, Medycyna praktyczna zwierciadłem nauki, str. 101-113
Pełen tekst (PDF)

Tomasz Polak, Teologia nauki. Krytyka założeń, str. 115-126
Pełen tekst (PDF)

Recenzje

Jaromir Jeszke, Stefan Zamecki Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku ‘Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój’. Studium Historyczno-metodologiczne, lata 1918-1947, Warszawa 2016, Seria „Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, tom CLXVI (sfinansowana ze środków Kasy im. Józefa Mianowskiego ‒ Fundacji Popierania Nauki), str. 129-132
Pełen tekst (PDF)

Marcin Rządecka, Hans-Jörg Rheinberger, Epistemologia historyczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015., str. 133-136
Pełen tekst (PDF)

Michał Stanisław Jasiński, Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przeł., oprac. i wstęp A. Szatyńska-Siemion, I.Z. Siemion, Warszawa 2015., str. 137-139
Pełen tekst (PDF)

Michał Stanisław Jasiński, Organon, no 46 (numéro spécial), Varsovie, 2014: Daniel Beauvois, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle (tytuł roboczy wydania polskiego: Moje kamienie księżycowe. Próba autobiografii zawodowej), str. 139-141
Pełen tekst (PDF)

Michał Stanisław Jasiński, „Organon” vol. 47, 2015, str. 142-145
Pełen tekst (PDF)

Michał Stanisław Jasiński, Jan Szumski, Polityka a historia: ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016, ss. 429., str. 145-147
Pełen tekst (PDF)

Kronika

Leszek Zasztowt, In Memoriam Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016), str. 151-153
Pełen tekst (PDF)

Włodzimierz Siwiński, Janina Jóźwiak (15 II 1948 – 19 VII 2016), str. 153-156
Pełen tekst (PDF)

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Józef Hurwic (23 V 1911 – 27 VII 2016) Tak pamiętam… Wspomnienie o profesorze Józefie Hurwicu, str. 157-163
Pełen tekst (PDF)

Joanna Schiller-Walicka, Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki za rok 2013, str. 164-173
Pełen tekst (PDF)

Maciej Jasiński, Rozstrzygnięcie II edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza, str. 175-176
Pełen tekst (PDF)

Artykuły przechowywane są na bezpiecznych serwerach LoCloud utrzymywanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe