Regulamin

WYCIĄG Z REGULAMINU STYPENDIÓW KASY MIANOWSKIEGO

  • Stypendium Kasy Mianowskiego przyznaje się badaczom spoza Polski, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z preferencją dla osób zatrudnionych w placówkach naukowych tych krajów oraz posiadających stopień naukowy doktora.
  • Stypendia przyznawane są w celu realizacji programów badawczych; projekty tych programów podlegają ocenie Kasy Mianowskiego.
  • Ośrodek naukowy, który wyraża zgodę na przyjęcie kandydata, wyznacza stypendyście opiekuna naukowego.
  • Każdy wniosek stypendialny jest recenzowany przez osobę wyznaczoną przez Kasę Mianowskiego.
  • Stypendia wypłacane są z góry na każdy miesiąc w siedzibie Kasy Mianowskiego lub, stosownie do umowy, w placówce przyjmującej stypendystę.
  • Po zakończeniu stażu stypendysta składa Kasie Mianowskiego sprawozdanie z przeprowadzonych badań. W ewentualnej publikacji należy umieścić informację, że badania te przeprowadzono dzięki pomocy Kasy Mianowskiego oraz wskazanego sponsora.