Statut

I. Zasady ogólne

§ 1

Fundacja ustanowiona aktem notarialnym z dnia 20 maja 1991 r. przez Edwarda Stanisława Potkowskiego – działającego w imieniu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Jerzego Mikołaja Kołodziejczaka – działającego w imieniu Polskiej Akademii Nauk, Stefana Tadeusza Bratkowskiego, Andrzeja Kwiryna Biernackiego, Piotra Włodzimierza Hübnera, Barbarę Annę Kuźnicką, Jana Józefa Piskurewicza i Leszka Olgierda Zasztowta działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszym Statutem. Fundacja nosi nazwę "Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki".

§ 2

Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki, zwana dalej Kasą, jest kontynuatorką i skucesorem praw i majątku istniejącej od 1881 r. "Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowym im. d-ra med. J. Mianowskiego".

§ 3

Kasa stawia sobie za cel gromadzenie i rozdział środków na rozwój nauki w Polsce. Wypełniając swe zadania Kasa:
– występuje jako rzecznik interesów polskiego środowiska naukowego,
– subwencjonuje badania i wydawnictwa naukowe,
– funduje stypendia oraz nagrody,
– wspiera społeczny ruch naukowy,
– organizuje zjazdy nauki polskiej,
– współdziała z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
– ogłasza konkursy na prace badawcze,
– podejmuje stosowne działania informacyjne,
– prowadzi działalność wydawniczą,
– przygotowuje i publikuje roczniki "Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój",
– zabiega o pozyskanie śrdoków na działalność statutową Kasy.

§ 4

Przy Kasie działa Instytut Naukoznawczy imienia Stanisława Michalskiego. Instytut prowadzi badania naukoznawcze, w szczególności poświęcone nauce polskiej. Działa na podstawie własnego statutu.

§ 5

Kasa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Kasy jest Warszawa.

§ 6

Kasa ma osobowość prawną, może otrzymywać darowizny i zapisy, nabywać oraz zbywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 7

1. Członkami zwyczajnymi Kasy zostają dożywotnio członkowie Komitetu Kasy i Rady Naukowej. 2. Członkami honorowymi Kasy zostają dożywotnio osoby szczególnie zasłużone dla Kasy, w tym również osoby fizyczne, które wniosą istotny wkład materialny do majątku Kasy. osoby te powoływane są na wniosek Komitetu przez Radę Naukową.

II. Organy Kasy

§ 8

Organami Kasy są:
– Rada Fundatorów
– Rada Naukowa
– Komitet
– Komisja Rewizyjna

§ 9

Rada Fundatorów dba o materialne podstawy działania Kasy.

§ 10

1. W skład Rady Fundatorów wchodzą osoby, które ustanowiły Fundację, a także – w drodze kooptacji – osoby fizyczne i prawne wnoszące istotny wkład materialny do majątku Kasy. Osoby prawne reprezentuje w Radzie Fundatorów stały delegat. Rezygnacja z udziału w Radzie Fundatorów winna być złożona na piśmie.
2. Rada Fundatorów wybiera przewodniczącego i sekretarza.

§ 11

1. Rada Fundatorów rozpatruje sprawozdania za dany rok kalendarzowy z działalności Komitetu Kasy łącznie ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i na tej podstawie udziela Komitetowi absolutorium.
2. Rada Fundatorów uchwala regulamin określający sposób dysponowania majątkiem Kasy oraz kierunki i zasady prowadzenia przez Kasę działalności gospodarczej.
3. Rada Fundatorów ustala wynagrodzenia pracowników Kasy oraz określa płatne stanowiska i liczbę etatów.

§ 12

Posiedzenie Rady Fundatorów organizuje Komitet przynajmniej dwa razy do roku, delegując ze swego składu własnego przedstawiciela.

§ 13

Rada Naukowa czuwa nad realizacją celów statutowych Kasy z wyjątkiem funkcji zastrzeżonych dla Rady Fundatorów.

§ 14

1. Rada Naukowa składa się z delegatów polskich instytucji naukowych. Listę tych instytucji ustala Komitet.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa trzy lata.
3. W posiedzeniach Rady Naukowej biorą udział członkowie Komitetu z głosem doradczym oraz osoby przez Radę zaproszone.

§ 15

Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 16

Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje przewodniczący działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komitetu.

§ 17

1. Uchwały Rady Fundatorów oraz Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. Przy równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
2. Do ważności uchwał w sprawach majątkowych wymagana jest obecność minimum dziesięciu członków Rady Fundatorów.

§ 18

Nie można łączyć funkcji delegata do Rady Naukowej z funkcją członka innych organów Kasy.

§ 19

1. Ustawowe i statutowe funkcje zarządu Fundacji wypełnia Komitet.
2. Komitet sprawuje władzę reprezentacyjną, wykonawczą i zarządzającą.
3. Komitet podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych innym organom Kasy.

§ 20

1. Członków Komitetu wybiera nowo obrana Rada Naukowa na okres trzech lat. Kandydatów do Komitetu może zgłaszać Rada Fundatorów i ustępujący Komitet.
2. Pierwszy skład Komitetu wybiera Rada Fundatorów.

§ 21

1. Komitet składa się z dziewięciu członków.
2. Komitet wybiera ze swego grona Prezesa, Wioceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
3. Prezes jest reprezentantem Kasy, prowadzi działalność Komitetu oraz przestrzega wykonywania uchwał podjętych przez organy Kasy.
4. Funkcje Wiceprezesa określa Prezes.
5. Sekretarz odpowiada za dokumentacje Kasy, protokołuje posiedzenia Komitetu i jest bezpośrednim kierownikiem administracyjnego działu Biura Kasy.
6. Skarbnik jest bezpośrednim kierownikiem działu finansowo-księgowego Biura Kasy.

§ 22

1. Komitet obraduje w miarę potrzeb, posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes Komitetu.
2. Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. W posiedzeniach Komitetu uczestniczą: Redaktor wydawnictw, Dyrektor Instytutu Naukoznawczego oraz zaproszone osoby.

§ 23

1. Komitet może powołać stałe lub doraźne komisje, recenzentów z poszczególnych dziedzin nauki oraz ekspertów.
2. Komisje działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Komitet.

§ 24

1. Obsługę administracyjno-techniczną i gospodarczą Kasy zapewnia Biuro.
2. Biuro Kasy działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Komitet.
3. Za zgodą Komitetu, Prezes może powołać Dyrektora programowego, do którego zadań należy organizowanie przedsięwzięć Kasy oraz zabieganie o środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.
4. Dyrektor programowy podlega bezpośrednio Prezesowi.

§ 25

Komitet corocznie przedkłada Radzie Fundatorów sprawozdanie z działalności finansowej, gospodarczej i stanu majątku, a Radzie Naukowej – sprawozdanie z pozostałych prac Kasy.

§ 26

Komisja Rewizyjna kontroluje gospodarkę majątkową Kasy, poprawność działania Biura Kasy oraz gospodarkę środkami przydzielonymi Instytutowi Naukoznawczemu.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Radę Fundatorów.
2. Nie można łączyć członkostwa Komisji Rewizyjnej z funkcjami w innych organach Kasy lub funkcją pracownika Kasy.

§ 28

1. Komisji Rewizyjnej przysługuje w każdym czasie prawo sprawdzania rachunków i innych dokumentów Kasy.
2. Komisja Rewizyjna przygotowuje coroczne sprawozdanie dla Rady Fundatorów w zakresie przewidzianym w § 26.

§ 29

l. Członkowie Rady Fundatorów. Rady Naukowej i Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Komitetu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkiem Rady Fundatorów. Rady Naukowej i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Rady Fundatorów. Rady Naukowej i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji tylko zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określony przepisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

III. Majątek Kasy

§ 30

1. W skład majątku Kasy wchodzą: fundusz założycielski i inne środki zgromadzone na rachunku bankowym, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości.
2. Spadki, zapisy i darowizny przyjmuje Komitet za zgodą Rady Fundatorów.

§ 31

Celem powiększenia majątku Kasa może wchodzić w spółki, zawierać porozumienia i umowy z fundacjami lub innymi organizacjami.

§ 32

Na podstawie wniosku Komitetu Rada Fundatorów może wyrazić zgodę na przyjęcie przez Kasę zobowiązań, praw i majątku innej fundacji o zbliżonym profilu.

§ 33

Fundusz statutowy Kasy ani inne wydzielone fundusze będące w dyspozycji Kasy nie mogą być wykorzystane do :
– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Kasy w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ..osobami bliskimi",
– przekazywania ich składników na rzecz członków organów Kasy lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
– wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Kasy lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Kasy,
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Kasy lub pracownicy lub ich osoby bliskie."

§ 34

1. Kasa prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem Biura Kasy. Dochody z tej działalności przeznaczone są na cele statutowe Kasy oraz na dalsze rozwijanie działalności gospodarczej.
2. Kasa może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 35

Działalność gospodarcza prowadzona przez Kasę obejmuje prace wydawnicze, wytwórcze i usługowe, zwłaszcza w dziedzinie nauki, oświaty, kultury i sztuki.

§ 36

Majątek Kasy może być lokowany w przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

§ 37

Biuro Kasy prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych dla jednostek nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 38

1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Kasy wymaga podpisu dwóch członków Komitetu lub jednego członka Komitetu i pełnomocnika działającego w granicach umocowania.
2. Oświadczenie woli w imieniu Kasy w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Komitet.

IV. Likwidacja Kasy

§ 39

Rozwiązania Kasy może dokonać Rada Fundatorów. W razie rozwiązania Kasy Rada Naukowa postanowi na wniosek Komitetu na rzecz jakich polskich instytucji mających na celu popieranie nauki przejdzie majątek Kasy.

V. Zmiany Statutu

§ 40

Zmiany w statucie Kasy mogą być dokonywane przez Radę Fundatorów na wniosek Komitetu lub Rady naukowej. Uchwała w tej sprawie wymaga aprobaty dwóch trzecich obecnych członków Rady Fundatorów. Sprawa zmiany statutu musi być wpisana w porządek obrad Rady Fundatorów.