Sibirica

English version | Русская версия

Polsko-rosyjskie warsztaty naukowe pt. SIBIRICA – Historia Polaków na Syberii w badaniach uczonych Polski i Rosji to projekt Kasy im. Józefa Mianowskiego złożony we współpracy z Państwową Naukowo-Techniczną Biblioteką Publiczną Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, i Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Historii, Edukacji Socjalnej i Humanistycznej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Nowosybirsku w ramach Pierwszego Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Projekt przewiduje organizację polsko-rosyjskich warsztatów/seminariów poświęconych badaniom dorobku polskiej i rosyjskiej nauki w zakresie historii działalności Polaków na Syberii. Program projektu będzie realizowany w Polsce (w terminie 1-15 września 2012 r.) i Rosji (8-22 października 2012 r.).

wypraJózef Morozewicz (siódmy od lewej) wśród tubylców, b.d., MZPAN / Юзеф Морозевич (седьмой слева) среди местного населения, б.д., МЗПАН

Józef Morozewicz (siódmy od lewej) wśród ludności syberysjkiej, b.d., Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk

Do udziału zostali zaproszeni badacze polscy i rosyjscy o uznanym i cenionym dorobku naukowym dotyczącym problematyki syberyjskiej, zainteresowani wymianą doświadczeń badawczych i realizacją wspólnych projektów naukowych. Utrudniona obecnie możliwość wyjazdów obywateli rosyjskich do Polski i polskich do Rosji sprawia, że programy stypendialne i wspólne projekty badawczo-naukowe są jedną z niewielu możliwości kontaktowania się środowisk naukowych i zapoznania się z metodologią badań w drugim kraju. Dzięki realizacji projektu badacze z Polski i Rosji będą mieli szanse na zapoznanie się z polskim i rosyjskim dorobkiem naukowym i realizację ważnych badań we współpracy z ośrodkami badawczymi w obu krajach.

Maria z Baniewiczów Żarnowska i Bronisław Piłsudski, 1910, MT / Мария Жарновская (в девичестве Баневич) и Бронислав Пилсудский, 1910, MT

Maria z Baniewiczów Żarnowska i Bronisław Piłsudski, 1910, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

W ramach projektu będą odbywały się wykłady i seminaria w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Bibliotece Narodowej, Państwowej Naukowo-Technicznej Bibliotece Publicznej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, Instytucie Historii, Edukacji Socjalnej i Humanistycznej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Nowosybirsku. Również przewidywany jest udzial uzestników projektu w konferencji „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa” w Białymstoku, wizyty studyjne w instytutach naukowych i archiwach oraz wspólne prezentacje dorobku naukowego ośrodków badawczych w Polsce i Rosji dotyczący polskich śladów na Syberii. Uczestnicy realizować będą w trakcie trwania projektu indywidulanie określony projekt badawczy odnoszący się do tematu przewodniego przedsięwzięcia. Ponadto ich zadaniem będzie organizacja i prowadzenie autorskiego warsztatu/seminarium naukowego w zakresie własnych zainteresowań dotyczących wkładu polskiej i/lub rosyjskiej nauki w badaniach nad historią Polaków na Syberii ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań, infrastruktury badawczej, źródłoznawstwa i osiągnięć poprzednich pokoleń naukowców.

Benedykt Dybowski z rodziną (od lewej: Benedykt, córka Halina, żona Helena z Lipnickich, z tyłu brat Władysław), Lwów, ok. 1890, Archiwum Polskiej Akademii Nauk /

Benedykt Dybowski z rodziną (od lewej: Benedykt, córka Halina, żona Helena z Lipnickich, z tyłu brat Władysław), Lwów, ok. 1890, Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Intencją projektu jest stworzenie polsko-rosyjskiej grupy badawczej (science network), która będzie zajmować się problematyką dziedzictwa polskiej i rosyjskiej nauki badającej dokonania Polaków mieszkających i pracujących na Syberii w ostatnich stuleciach. Zawiązana podczas warsztatów współpraca służyć ma nie tylko wymianie doświadczeń i wzajemnym poznaniu dorobku naukowego uczonych, ale ma mieć również swoją kontynuację po zakończeniu projektu w postaci utworzenia wspólnej bazy danych bibliograficznych i stworzeniu trwałej platformy dialogu i kontaktu pomiędzy polskimi i rosyjskimi instytucjami naukowymi.

Ośmiu uczestników, w tym czterech badaczy z Rosji i czterech z Polski, którzy wezmą udział w obu częściach projektu, otrzymają stypendia oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania podczas pobytu zagranicą.

 

Komitet Organizacyjny projektu:

  • Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Prezes Kasy im. Józefa Mianowskiego);
  • Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Boris Elepow (Dyrektor Państwowej Naukowo-Technicznej Biblioteki Publicznej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk);
  • Koordynator merytoryczny dr hab. Dmitrij Karnauchow (Akademia Humanistycznа im. A. Gieysztora);
  • Koordynator organizacyjny Krzysztof Nieczypor (Dyrektor Programowy Kasy im. Józefa Mianowskiego);

 

Projekt współfinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Pierwszego Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich.

 

 

Współorganizatorzy projektu:

; Państwowa Naukowo-Techniczna Biblioteka Publiczna Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Instytutem Historii, Edukacji Socjalnej i Humanistycznej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Nowosybirsku
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku

 

Partnerzy projektu:

Biblioteka Narodowa
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Archiwum Akt Nowych w Warszawie