Uczestnicy

English version | Русская версия

dr hab. Katarzyna Błachowska Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Temat seminarium: Obraz Syberii we współczesnej edukacji historycznej w Polsce.

Warsztat (seminarium) poświęcony jest odtworzeniu obrazu Syberii, jaki kształtuje współczesna polska edukacja. Wątek główny warsztatu (seminarium) stanowi udzielenie odpowiedzi na pytania: co absolwent szkoły ogólnokształcącej wie na temat Syberii? Co o Syberii wiedzieć powinien? Podstawę do sformułowania odpowiedzi na pierwsze pytanie stanowią obecnie obowiązujące dokumenty programowe oraz wykorzystywane we współczesnej szkole podręczniki, źródła pisane, ikonograficzne, mapy itd. Odpowiedź na pytanie drugie sformułowana zostanie w toku warsztatu.

dr Leonid Ostrowski Katedra Historii Państwowego Uniwersytetu Architektury i Budownictwa w Nowosybirsku. Temat seminarium: Polacy na Zachodniej Syberii.

Tematem prezentacji będzie wkład Polaków w społeczno-kulturowy i ekonomiczny rozwój Syberii w latach 1890 – 1920.dr Iwan Sokołowski Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku. Temat seminarium: Polacy w XVII w. od Krakowa do Irkucka

Prozopograficzne badania obecności Polaków na Syberii znajdują się obecnie w kryzysie: dotychczas zgromadzone informacje przestały już pogłębiać naszą wiedzę na temat fenomenu tego zjawiska. Dla dalszej analizy historii Polaków będących na służbiew państwie rosyjskim w XVII w. konieczna jest współpraca międzynarodowej grupy badawczej.

dr Tomasz Szwaciński Biblioteka Narodowa w Warszawie. Temat seminarium: Pierwsze polskie podróże po Syberii XVII-XIX w.

W XVIII w. Rzeczpospolita stała się faktycznym protektoratem rosyjskim. To sprawiło, że Polacy zaczęli coraz liczniej odwiedzać swoją wschodnią sąsiadkę w poszukiwaniu protekcji u dworu petersburskiego. Opierając się na dotychczasowym dorobku badawczym, chciałbym przedstawić w pierwszej kolejności typy zbiorów archiwalnych i bibliotecznych (przede wszystkim w Moskwie), w których według mnie należałoby poszukiwać przekazów, mogących naprowadzić nas na ślady Polaków przebywających na Syberii w XVII, XVIII i XIX w. Nie wolno bowiem zapominać, że na długo przed rozbiorami Rzeczypospolitej wielu Polaków szukało szczęścia w służbie wojskowej w Rosji.

dr Irina Trojak Państwowa Publiczna Biblioteka Techniczna Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku. Temat seminarium: Polska sibirica jako zjawisko w literaturze XIX w.

Wiele XIX-wiecznych prac Polaków poświęconych obszarom zauralskim do dziś nie uzyskały należnego im miejsca w syberyjskiej historiografii i rzadko są wykorzystywane w charakterze źródeł naukowych. Brakuje ponadto poważnych analiz bibliograficznych poświęconych tej tematyce. W ramach seminarium planuję przedstawić rezultaty i dalsze perspektywy dotychczas prowadzonych prac na temat poznania, opisania i usystematyzowania wiedzy o polskojęzycznych publikacjach z XIX w. dotyczących Syberii.

dr Ekaterina Tumanik Instytut Historii Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku. Temat seminarium: Analizy biograficzne w badaniach kluczowych problemów polsko-syberysjkiej historii XIX w.

Biografie postaci historycznych, bez względu na skalę ich działań i popularność są cennym źródłem dla poznania globalnych zjawisk i wydarzeń z przeszłości. Ten sposób prowadzenia badań – od szczegółu do ogółu ma szczególne znaczenie w kontekście historii Polaków na Syberii i jest podstawą wielu naszych prac naukowych w tym obszarze. Zadaniem projektu jest przedstawienie, z pomocą historycznych biografii, tematu zesłań na Syberię, przedsiębiorczości Polaków na Syberii, ich służby państwowej i życia codziennego oraz działalności społeczno-kulturowej, a także wprowadzenie do wspólnych badań naukowych nowych źródeł (pamiętników, epistolografii), spuścizny literackiej i artystycznej.

dr Marcin Wolniewicz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Temat seminarium: Czy istniał dyskurs kolonialny w polskich opisach Syberii?

Do głównych wątków polskiej propagandy antyrosyjskiej należy motyw „barbarzyństwa”. Analiza propagandy powstania styczniowego dowodzi jednak niejednorodności owego motywu: obok budzących grozę nawiązań do najazdu mongolskiego istnieje skłaniający do protekcjonalizmu obraz „nie–europejskiego dzikiego”. Celem warsztatu jest skonfrontowanie uczestników z hipotezą, że wyraźne w tym ostatnim wyobrażeniu elementy dyskursu kolonialnego współtworzyły polski język opisu doświadczeń syberyjskich. Podstawą rozważań stanie się proza syberyjska Agatona Gillera – zarazem zesłańca i współtwórcy propagandy powstania styczniowego.

dr Andrzej Wójcik Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

W długotrwałym procesie poznawania Syberii jest cząstka polskich losów. Jest to związane jest z ogromem pracy, zarówno zesłańczej jak i dobrowolnej. Bez względu na swój status Polacy często brali udział w ekspedycjach naukowych, badali język, kulturę i obyczaje. Prowadzili szereg badań geologicznych, często nowatorskich. Przedmiotem analizy będzie zbadanie obrazu tych badań w polskiej literaturze geologicznej, określenie skali odbioru i stanu takich prac realizacji oraz przede wszystkim przeprowadzenie i zestawienie danych bibliograficznych związanych z tym zagadnieniem.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w projekcie Sibirica jest uczestnictwo w obu częściach projektu (seminaria oraz wizyty studyjne w Polsce i Rosji), a także przygotowanie autorskiego seminarium / warsztatu związanego z tematem przewodnim projektu i złożenie sprawozdania z realizacji projektu. Temat autorskiego seminarium / warsztatu jest uzgadniany z koordynatorem merytorycznym projektu.

Uczestnik projektu w ramach prowadzonego przez siebie autorskiego seminarium będzie zobowiązany do:

  • prezentacji dorobku badawczego polskiej i/lub rosyjskiej nauki w wybranym przez autora temacie zgodnym z problematyką projektu;
  • przeprowadzenia analizy obecnych osiągnięć badaczy naukowych w temacie wystąpienia;
  • charakterystyki bazy źródłowej;
  • prezentacji metodologii prowadzonych przez siebie badań;
  • sformułowania zaleceń i rekomendacji dotyczących dalszemu rozwojowi badań nad wybranym zagadnieniem;