Aktualny Rocznik

Czasopismo | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Tom XXXI (LVI) 2022

Jaromir Jeszke, Słowo od Redaktora, str. 13
Pełen tekst (PDF)

SPRAWY NAUKI

Stanowiska wobec powołania Akademii Kopernikańskiej, str. 17
Pełen tekst (PDF)

Apel TNW o wycofanie z parlamentu procedowania projektu Ustawy o Akademii Kopernikańskiej z 16 marca 2022 r., str. 18
Pełen tekst (PDF)

Uchwała nr 1/2022 Rady Towarzystw Naukowych przy PAN, str. 26
Pełen tekst (PDF)

List do Małgorzaty Paprockiej sekretarz stanu Prezydenta RP, 30 marca 2022 r., str. 27-28
Pełen tekst (PDF)

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, str. 29-31
Pełen tekst (PDF)

Opinia KRASP o projekcie Ustawy, str. 32
Pełen tekst (PDF)

Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, str. 33
Pełen tekst (PDF)

Stanowisko nr 1/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z 21 kwietnia 2021 r., str. 34
Pełen tekst (PDF)

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim (23 kwietnia 2021), str. 35
Pełen tekst (PDF)

Uchwała nr 80/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (26 kwietnia 2021), str. 36
Pełen tekst (PDF)

Tezy wystąpienia prof. Jerzego Langera prezesa TNW w Komisji Nauki i Edukacji Sejmu RP, 26 kwietnia 2022 r., str. 37-39
Pełen tekst (PDF)

List do prof. Kazimierza Wiatra w sprawie ustawy o Akademii Kopernikańskiej, 13 maja 2022 r., str. 40-42
Pełen tekst (PDF)

Wypowiedź prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Jerzego Langera na posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 65) 17 maja 2022 r., str. 43-47
Pełen tekst (PDF)

Akademia Kopernikańska – wraca horror z czasów komunizmu, str. 48-51
Pełen tekst (PDF)

Jerzy Langer, Rewolucyjna gorączka w zmianach systemowych prowadzi do katastrofy, str. 52-53
Pełen tekst (PDF)

Wokół spraw Narodowego Centrum Nauki i ewaluacji

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych Wydziału I PAN (Komitety Naukowe działające przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, jako demokratycznie wyłoniona reprezentacja środowisk naukowych całego kraju, przedstawiają swoje stanowisko w sprawie powołania przez Ministra Edukacji i Nauki połowy składu Rady Narodowego Centrum Nauki w grudniu 2022 r.), str. 54
Pełen tekst (PDF)

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych Wydziału I PAN (Komitety Naukowe działające przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk pragną wyrazić swoje stanowisko w sprawie ewaluacji działalności naukowej w latach 2017–2021), str. 55-56
Pełen tekst (PDF)

STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI

Leszek Zasztowt, Autonomia nauki. Czy istnieje wolność badań naukowych i czy jest konieczna? Notatka z wykładu o historii nauki, str. 59-67
Pełen tekst (PDF)

Witold Grzesik, Praktyczne aspekty morfologicznej struktury dziedziny nauki Stefana Zameckiego, str. 69-80
Pełen tekst (PDF)

Jaromir Jeszke, Stefan Zamecki (1937–2022) – wokół Rocznika „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, str. 81-91
Pełen tekst (PDF)

POŻEGNANIE PROFESORA WŁADYSŁAWA FINDEISENA

Leszek Zasztowt, Profesor Władysław Findeisen (28.01.1926–7.03.2023), str. 95-100
Pełen tekst (PDF)

Mowy wygłoszone na pogrzebie profesora Władysława Findeisena, str. 101-113
Pełen tekst (PDF)

Listy pożegnalne, str. 114-130
Pełen tekst (PDF)

PRO MEMORIA

Ryszard W. Gryglewski, Prof. dr hab. med. Andrzej Stefan Śródka (1946–2022), str. 133-140
Pełen tekst (PDF)

Anna Trojanowska, Prof. dr hab. Stefan Zamecki (1937–2022) – historyk nauki, redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, str. 141-149
Pełen tekst (PDF)

RECENZJE

Jan Piskurewicz, Leszek Zasztowt, Józef Mianowski – biografi a konserwatysty, Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2021, ss. 226., str. 153-154
Pełen tekst (PDF)

KRONIKA

Rozstrzygnięcie dziesiątej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza (Justyna Rogińska), str. 157-162
Pełen tekst (PDF)

Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w 2022 roku (Tomasz Siewierski), str. 163-170
Pełen tekst (PDF)

Nasi autorzy, str. 171
Pełen tekst (PDF)

Artykuły przechowywane są na bezpiecznych serwerach LoCloud utrzymywanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe