O Nagrodzie

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza

dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki

Jan Walery Jędrzejewicz

Jan Walery Jędrzejewicz

Żyjący i pracujący w Płońsku Jan Jędrzejewicz (1835–1887), lekarz i astronom, był uczonym cenionym na arenie międzynarodowej i wybitnym popularyzatorem nauki, autorem Kosmografii, wydanej w 1886 roku nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego. Pragnąc uhonorować i spopularyzować tę ważną w dziejach polskiej nauki postać, jak również propagować polskie piśmiennictwo na temat dziejów nauki i techniki, dwie instytucje, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki, zwróciły się do Burmistrza i Rady Miejskiej w Płońsku z propozycją utworzenia cyklicznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Pomysł ten spotkał się z życzliwym przyjęciem i 24 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę o ustanowieniu corocznej Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki, wydanej w roku poprzedzającym wręczenie Nagrody. Wysokość Nagrody, która po raz pierwszy zostanie przyznana w 2013 roku, wynosi 10 tys. zł netto. Laureata Nagrody wyłania siedmioosobowa Kapituła, powołana przez Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Kasę im. Józefa Mianowskiego i Burmistrza Miasta Płońska. Wniosek o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele polskiego środowiska naukowego i kulturalnego oraz wydawnictwa, nadsyłając egzemplarz książki wraz z krótkim uzasadnieniem do siedziby Kasy im. Józefa Mianowskiego (więcej informacji w regulaminie Nagrody).

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2016:

 • Corpus studiosorum Universitatis Iagiellonicae in saeculis XVIII-XX. Tomus III: T-Ż, red. Krzysztof Stopka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015,
 • Marian Marek Drozdowski, Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Geneza, budowa wizja przyszłości, opinie, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2015,
 • Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, „Nauka i Technika”. Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015,
 • Kartezjusz, Geometria. Tłumaczenie i komentarz, red. Piotr Błaszczyk i Kazimierz Mrówka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2015,
 • Jerzy Kierul, Darwin, czyli pochwała faktów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015,
 • Janusz Małłek, Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015,
 • Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015,
 • Jerzy Joachim Retyk, Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika, przekład Ignacy Lewandowski, wstęp i komentarz Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015,
 • Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, Toruń 2015,
 • Małgorzata Sieradz, „Kwartalnik Muzyczny” (1928–1950) a początki muzykologii polskiej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2015,
 • Ewa Śnieżyńska-Stolot, „Zamek piękny na wzgórzu…” Horoskopy – zapomniane źródło historyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015,
 • Zbigniew Tucholski, Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2015:

 • Teresa Borawska (przy współudziale Henryka Rietza), Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014.

 • Jakub Czopek, Jarosław Kinal, Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

 • Filozofia informatyki. Antologia, opracowanie i tłumaczenie Roman Murawski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014.

 • Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Tomasz Kardaś, Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014.\

 • Przemysław Nosal, Technologia i sport, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.

 • Andrzej Romanowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2014.

 • Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2014.

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2014:

 • Magdalena Bajer, Rody uczone. Kreski do szkicu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Warszawa–Toruń 2013.
 • Izabela Bondecka-Krzykowska, Historia obliczeń. Od rachunku na palcach do maszyny analitycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 • Euklides, Elementy. Księgi V–VI, teoria proporcji i podobieństwa, tłumaczenie i komentarz Piotr Błaszczyk i Kazimierz Mrówka, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
 • Sławomir Łotysz, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 • Jerzy Mioduszewski, Cztery szkice z przeszłości matematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, wyd. I: 2013, wyd. II: 2014.
 • Roman Murawski, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, wyd. V, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 • Robert Piotrowski, Demon Maxwella. Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu, wyd. II popr., Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2013.
 • Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930–1945. Memories of my work at the Cipher Bureau of the General Staff Second Department, 1930–1945, przekład A.J. Bohdanowicz i in., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.
 • Jacek Rodzeń, Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810–1860, s.e., Kraków 2013.


Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2013:

 

 • Stanisław Alexandrowicz, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, wyd. 3 poprawione i uzupełnione, Zamek Królewski w Warszawie/Instytut Historii Nauki PAN/Towarzystwo Naukowe Warszawskie/Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 344, 55 zdj. kol.
 • Adam Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 410.
 • Zdzisław Głowacki, Magiczna chemia. Zagadnienia z chemii nie tylko dla olimpijczyków – gimnazjalistów i licealistów, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 2012, s. 252.
 • Janina Kamińska, Universitas Vilnensis 1793–1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 420, 34 zdj. kolor.
 • Paweł Polak, „Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]… Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa, Copernicus Center Press, Kraków 2012, s. 464.
 • Anna Trojanowska, Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej literaturze naukowej w latach 1800–1869, Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2012, s. 286.
 • Stefan Zamecki, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794–1866), Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2012, s. 756.
Teresa Borawska (przy wspó
ł
udziale Henryka Rietza),
Miko
ł
aj Kopernik i jego
ś
wiat.
Ś
rodowisko, przyjaciele,
echa wielkiego odkrycia
, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toru
ń
2014.
Jakub Czopek, Jaros
ł
aw Kinal,
Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego
, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
Filozofia informatyki. Antologia
, opracowanie i t
ł
umaczenie Roman Murawski,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pozna
ń
2014.
Hanna Jurkowska,
Pami
ęć
sentymentalna. Praktyki pami
ę
ci w kr
ę
gu Towarzystwa
Warszawskiego Przyjació
ł
Nauk i w Pu
ł
awach Izabeli Czartoryskiej
, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
Tomasz Karda
ś
,
Od pocz
ą
tku by
ł
o
ś
wiat
ł
o. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie
,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toru
ń
2014.
Przemys
ł
aw Nosal,
Technologia i sport
, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gda
ń
sk 2014.
Andrzej Romanowski,
Eugeniusz Kwiatkowski
, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Technologii Eksploatacji – Pa
ń
stwowego Instytutu
Badawczego, Radom 2014.
Mariusz Urbanek,
Genialni. Lwowska szko
ł
a matematyczna
, Wydawnictwo ISKRY,

Warszawa 2014