Starsze Wpisy:

18.09.2019

Dnia 16 września 2019 roku zmarł prof. Janusz Haman, członek Rady Fundatorów Kasy Mianowskiego od początku wznowienia jej działalności w 1991 roku, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
Janusz Haman

Janusz Haman

01.03.2019

Dnia 28 stycznia 2019 roku odbyło się zbiorcze posiedzenie ciał kolegialnych Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki. W związku z zakończeniem trzyletniej kadencji (2016-2018) Komitetu Kasy dokonano wyboru jego nowego składu. Z dalszego udziału w pracach Komitetu zrezygnowali: dotychczasowy wiceprezes Wojciech Kriegseisen oraz członek Komitetu, Andrzej Śródka. Na ich miejsce wysunięto kandydatury Andrzeja Zakrzewskiego i Roberta Zaborowskiego, przyjęte jednomyślnie w wyniku głosowania przez Radę Naukową i Radę Fundatorów.

Po przeprowadzeniu wyborów skład Komitetu Kasy na kadencję 2019-2021 jest następujący:

Prezes Leszek Zasztowt

Wiceprezes Andrzej Zakrzewski

Sekretarz Joanna Schiller-Walicka

Skarbnik Jacek Soszyński

Członkowie:

Jaromir Jeszke

Jan Piskurewicz

Grzegorz Płoszajski

Jarosław Włodarczyk

Robert Zaborowski

 

W związku ze śmiercią 2 listopada 2018 roku Jerzego Wyrozumskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej, dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Został nim Paweł Haensel, delegat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, dotychczasowy sekretarz Rady. W wyniku głosowania na stanowisko sekretarza Rady Naukowej wybrano jednomyślnie Alicję Pihan-Kijasową.

Dokonano także wyboru dwojga nowych członków Rady Fundatorów. Kandydatami byli: Janusz Lipkowski, prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, oraz Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Obie kandydatury zostały w głosowaniu przyjęte jednomyślnie.

 

   

05.11.2018

Dnia 2 listopada 2018 roku zmarł w Krakowie

Profesor Jerzy Wyrozumski,

wybitny mediewista, uroczy i skromny człowiek,

zawsze gotowy do niesienia pomocy w trudnych sytuacjach.

Był Przewodniczącym Rady Naukowej Kasy Mianowskiego od 2001 roku do momentu odejścia oraz wieloletnim Sekretarzem Generalnym Polskiej Akademii Umiejętności. Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Autor licznych książek, w tym Cracovia mediaevalis oraz popularnych syntez historii Polski piastowskiej i wczesno jagiellońskiej. Znawca średniowiecza, zwłaszcza historii Krakowa, czasów Kazimierza Wielkiego, Kroniki Jana Długosza i dziejów Akademii Krakowskiej, którym poświęcił wiele swych prac.

Dzięki Profesorowi Kasa Mianowskiego funkcjonowała sprawnie przez wiele lat.

Członkowie Rady Naukowej, Komitetu i Rady Fundatorów Kasy Mianowskiego składają kondolencje rodzinie zmarłego.

10.09.2018


W dniach 26-29 września 2018 r. Kasa im. Mianowskiego będzie współorganizatorem Konferencji Komisji Historyków Polski i Rosji pt.:

Rok 1918 –
koniec starej i narodziny nowej Europy. Odrodzone Państwo Polskie i Sowiecka Rosja

 

Год 1918 –
конец
старой и рождение новой Европы. Возрожденное Польское Государство и Советская Россия

 

Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj.

20.04.2018

Miło nam poinformować, że dostępna jest już najnowsza, anglojęzyczna książka prof. Leszka Zasztowta, Prezesa Komitetu Kasy im. Mianowskiego:

„Melting Puzzle. The Nobility, Society, Eduation and Scholarly Life in East Central Europe (1800s-1900s)”

Książka szczegółowo analizuje politykę imperium rosyjskiego wobec ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Publikacja wydana została w ramach serii Bibliotheca Europae Orientalis Studium Europy Wschodniej UW.

17.03.2018

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu finansowemu Kasy im. Mianowskiego ukazało się się polskie wydanie książki Philippe’a Sandsa „Powrót do Lwowa”, zawierająca genezę pojęć „ludobójstwo” i „zbrodnia przeciwko ludzkości”. Publikacja znana jest pod angielskim tytułem jako „East West Street”. W Londynie, gdzie ukazała się przed rokiem, przez wiele miesięcy nie schodziła z wystaw księgarskich. Napisana jest przystępnym językiem, może ją czytać zarówno prawnik, jak i każdy zainteresowany. Autorem przekładu na język polski jest Jacek Soszyński, członek Komitetu Kasy im. Mianowskiego.

01.08.2017

Dnia 31 lipca 2017 roku zmarł w Warszawie

Prof. dr hab. Edward Potkowski,

wybitny mediewista, kodykolog i paleograf,

jeden z ostatnich uczniów Tadeusza Manteuffla.

Był członkiem Komitetu Kasy Mianowskiego od początku jej działania

po wznowieniu aktywności w 1991 roku jako reprezentant

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

W ostatnich latach był członkiem Rady Naukowej Kasy z ramienia TNW.

Zawsze służył swoją pomocą, cennymi radami i licznymi pomysłami dotyczącymi

programów naszej fundacji.

Znajdował czas na recenzowanie wniosków stypendialnych i opiekę nad stypendystami Kasy.

Z głębokim żalem żegnamy Profesora i składamy kondolencje jego rodzinie.

Komitet, Rada Naukowa i Rada Fundatorów

Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki

25.07.2017

Z przyjemnością informujemy, że Kasa im. Mianowskiego współfinansowała wydanie autobiografii wybitnego francuskiego historyka Daniela Beauvois pt. Autobiografia i teksty wybrane, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”.

Z przedmowy:

„Niniejsza książka ukazuje niecodzienne koleje jego życia zawodowego i przywołuje ważne aspekty polsko-francuskich stosunków naukowych, a także bogate związki Autora z historykami Europy Środkowo-Wschodniej.

Daniel Beauvois został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.”

Więcej o publikacjach wydanych przy wsparciu Kasy im. Mianowskiego w zakładce „Wydawnictwa

07.06.2017

Z wielkim żalem żegnamy zmarłego 2 czerwca 2017 r.

Profesora Jerzego Pelca

wybitnego filozofa języka, semiotyka i logika

w latach 1995-2009

wiceprezesa Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Profesor Pelc bezinteresownie dzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniając się do rozwoju naszej Fundacji. Żegnamy Go z poczuciem wdzięczności.

10.02.2017

Z żalem powiadamiamy o śmierci prof. Andrzej Tomczaka, wybitnego historykia, twórcę toruńskiej archiwistyki, cenionego wykładowcy i wychowawcy studentów, a także członka Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego oraz Rady Programowej pisma tej Kasy „Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój”.

01.10.2016

W tym roku Nagroda im. Jana Jędrzejewicza, przyznawana pod auspicjami Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, a ufundowana przez samorząd miasta Płońsk, została przyznana Zbigniewowi Tucholskiemu za książkę Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015). Członkowie Kapituły docenili bogatą bazę źródłową, którą gruntownie i rzetelnie wykorzystał autor pracy. Biografia tytułowego bohatera została przedstawiona w szerokim kontekście historycznym przełomu XIX i XX wieku. Powstała w ten sposób praca nowatorska, ważna dla polskiej historii techniki, napisana przy tym pięknym językiem oraz starannie wydana i bogato ilustrowana.

Więcej informacji o tegorocznej Nagrodzie można przeczytać tutaj.

21.07.2016

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 19 lipca 2016 roku

prof. dr hab. Janinę Jóźwiak

byłą rektor Szkoły Głównej Handlowej (1993-1999), od 1999 roku dyrektora Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych. Wśród licznych swoich funkcji prof. Janina Jóźwiak była m.in. członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2000-2008 (w okresie 2004-2008 przewodniczącą tej Rady). W 2009 roku związała się z Kasą im. Józefa Mianowskiego – Fundacją Popierania Nauki, obejmując stanowisko skarbnika w Komitecie Kasy. Służyła pomocą w zdobywaniu środków na działalność Fundacji i wspierała ją swoim wieloletnim doświadczeniem. Dziękujemy Jej za poświęcony czas i bezinteresowną pracę na rzecz Kasy im. Mianowskiego.

21.06.2016

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji ze spotkania otwartego Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN poświęconego Aleksandrowi Gieysztorowi w 100-lecie urodzin, które odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica w Warszawie. Kasa im. Mianowskiego była współorganizatorem tego wydarzenia.

Całość relacji dostępna tutaj.

08.04.2016

W imieniu organizatorów zapraszamy na posiedzenie otwarte

Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Archiwum PAN w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Archiwalnego oraz Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenamjerów PAN i Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

poświęcone Aleksandrowi Gieysztorowi w 100-lecie urodzin

11 kwietnia 2016 r., godz:12:00

Sala Okrągłego Stołu, Pałac Staszica w Warszawie

Podczas spotkania głos zabiorą zaproszeni na spotkanie goście – przyjaciele, współpracownicy, uczniowie i bliscy Profesora m.in.: Karol Modzelewski, Agnieszka i Henryk Samsonowiczowie, Władysław Findeisen, Maria Koczerska, Jerzy Borejsza, Adam Koseski, Roman Michałowski, Przemysław Mrozowski i inni. Nie jest to – w zamyśle organizatorów – konferencja, czy sympozjum, a raczej nieformalne spotkanie rocznicowe. Na zakończenie przedstawimy zwiastun filmu Aleksander Gieysztor – życie i pasja, który nakręciło Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne. O filmie, który już niebawem będzie miał swoją premierę, krótko powie Anna Gruszczyńska. Archiwum PAN przygotowało również wystawę, którą będzie obejrzeć można w hallu przed Salą Okrągłego Stołu i na antresoli. Słowo o wystawie powie Pani dr Joanna Arvaniti.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

13.02.1016

Z żalem informujemy, że dnia 12 lutego 2016 roku zmarł w Warszawie prof. dr hab. Maciej Władysław Grabski, członek Rady Fundatorów Kasy Mianowskiego.

02.02.2016

Towarzystwo Naukowe Warszawskie Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN oraz Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki mają przyjemność zaprosić na promocję książki

Profesora Zbigniewa Ogonowskiego Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie

Promocja odbędzie się 22 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w Sali Okrągłego Stołu, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72

W programie: Słowo powitania od dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN, prof. Jarosława Włodarczyka oraz prezesa Kasy Mianowskiego i sekretarza Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prof. Leszka Zasztowta Prof. Andrzej Walicki – Profesor Zbigniew Ogonowski – uczony i przyjaciel Prof. Zbigniew Ogonowski – Jak doszło do powstania książki „Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie” Prof. Stanisław Obirek – Refleksje o książce Profesora Zbigniewa Ogonowskiego Dr Adam Aduszkiewicz – Mój nauczyciel – Profesor Zbigniew Ogonowski, i jego praca naukowa Dyskusja Po uroczystości zapraszamy na lampkę wina

01.10.2015

28 września odbyła się uroczystość wręczenia III edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki polskojęzycznej poświęconej historii nauki i techniki pod patronatem Komitetu Historii Nauki Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego z Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza Miasta Płońska. Spośród zgłoszonych tytułów Kapituła przyznała Nagrodę Teresie Borawskiej za książkę ,,Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia”. Czek na 10 000 zł dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2014 roku przekazał laureatce burmistrz Miasta Płońska a statuetkę wręczył prof. nadzw. PAN dr hab. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie. Więcej informacji tutaj.

Zdjęcie: Stella Skopczyńska, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku.

10.08.2015

Informujemy, że program stypendialny Kasy im. Mianowskiego – „Fellowships Research & Experience” – został czasowo wstrzymany. Informację o poprzednich edycjach programu są dostępne tutaj.

23.03.2015

Zapraszamy do zapoznania się z relacją prof. dr hab. Leszka Zasztowta z konferencji „A New Organon Science Studies in Poland between the Wars”, która odbyła się 20-21 lutego w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim. Treść sprawozdania znajduje się tutaj…

Unwersytet w Konstancji ( źródło Wikimedia)

Uniwersytet w Konstancji ( źródło Wikimedia)

29.01.2015

W dniach 20-21 lutego w Konstancji odbędzie się konferencja „A New Organon Science Studies in Poland between the Wars”. Wezmą w niej udział prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Prezes Kasy) i prof. dr hab. Jan Piskurewicz (członek Komitetu Kasy i redaktor nacz. rocznika „Nauka Polska”).

19.10.2014

W niedzielę, 19 października w auli Lwowskiego Uniwersytetu Katolickiego odbył się wykład zamykający 3 serię z cyklu Uniwersytet Uliczny.

Wykładowcami byli prof. Stanisław Gomułka i Pavlo Szeremeta. Tematyką była ekonomia. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie! W imieniu Kasy Mianowskiego i Idea Razom dziękujemy bardzo za wsparcie finansowe Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach RITA oraz wsparcie ze strony Fundacji Edukacja dla Demokracji

 

Projekt realizowany przy wsparciu programu „Przemiany w Regionie” – RITA.

30.09.2014

W poniedziałek, 29 września po raz drugi wręczono Nagrodę im. Jana Jędrzejewicza. Czek w wysokości 10 tys. zł trafił w ręce Jacka Rodzenia – autora książki „Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810-1860”.

Nagrodzona książka – „Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810-1860”, opowiada historię spektroskopu, przyrządu umożliwiającego analizę widmową, który przyczynił się do żywiołowego rozwoju chemii i astrofizyki. Przypomina również zapomniane nazwiska jego konstruktorów. „Na tropie widma” to pierwsza monografia spektroskopu na świecie.

Nagrodzony Jacek Rodzeń jest adiunktem w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza wysoko oceniła również książkę Magdaleny Bajer „Rody uczone. Kreski do szkicu” – zapis sześćdziesięciu siedmiu spotkań w domach rodzin inteligenckich.

20.09.2014Już w niedzielę 21 września we Lwowie odbędzie się trzeci polsko-ukraiński wykład z cyklu „Uniwersytet Uliczny”.W najbliższą niedzielę na scenie lwowskiego Muzeum Idei pojawią się Pan Poseł Marcin Święcicki oraz Helena Payonkevych.

Temat spotkania to: Polskie i ukraińskie doświadczenia samorządowe.

Miejsce: Lwów, Hotel Astoria ul. Gorodzka 15.

Zapraszają: Kasa im. Józefa Mianowskiego i IDEA Razom

Projekt realizowany przy wsparciu programu „Przemiany w Regionie” – RITA.

11.09.2014

 

Już w 13 września we Lwowie odbędzie się drugi polsko-ukraiński wykład z cyklu „Uniwersytet Uliczny”.

W najbliższą niedzielę na scenie lwowskiego Muzeum Idei pojawią się socjolodzy: prof. Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk i i prof. Yevhen Holovakha z Ukraińskiej Akademii Nauk.

Temat spotkania to: Polskie i ukraińskie społeczeństwo i jego zmiany w ciągu ostatnich 25 lat.

Miejsce: Lwów, Muzeum Idei – ul. Wałowa 18

Zapraszają: Kasa im. Józefa Mianowskiego i IDEA Razom

Projekt realizowany przy wsparciu programu „Przemiany w Regionie” – RITA.

01.09.2014

Dobiegła końca druga edycja programu stypendialnego Fellowship Research&Experience. Poniżej zamieszczamy sprawozdania naszych 10 stypendystów.

Naszym stypendystom gratulujemy owocnego zrealizowania projektów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami.

1. Lyubov Artemenko 2. Volodybyr Biriurkov 3. Taras Bondarenko 4. Oksana Chorna 5. Diana Cusos 6. Olena Hrabovska 7. Naira Harutyunyan 8. Marian Łopata 9. Alisa Obliezova 10. Maria Poliszczuk 11. Mariya Senych 12. Iryna Szumska 13. Mari Tabatadze Program stypendialny „Fellowships Research & Experience” jest realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie”.

25.08.2014

„Uniwersytet uliczny” we Lwowie kontynuuje swoją działalność. Organizatorzy w nowej edycji to Kasa im. Józefa Mianowskiego i lwowskie NGO „Idea-Together”. Projekt realizowany przy wsparciu programu „Przemiany w Regionie” – RITA.

Nowum w projekcie jest jego wymiar międzynarodowy – w tym roku na scenie pojawią się znani polscy uczeni i działacze społeczni, którzy wraz z ukraińskimi kolegami omówią polskie doświadczenia transformacji demokratycznej i wskażą potencjalne wzorce i wyzwania dla Ukrainy. 30 sierpnia będzie pierwszym wydarzeniem nowej edycji projektu. Pierwsze zajęcia prowadzić będą ukraiński historyk, zastępca szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Oleksandr Zinchenko i polski dziennikarz, osobowość świata polityki, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, Adam Michnik. Początek imprezy: 30 sierpnia, godzina 15.00 Miejsce: Lwów, Muzeum Idei – ul. Wałowa 18

28.07.2014

Jan Walery JędrzejewiczDo II edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla autora najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki w języku polskim – ufundowanej przez Radę Miejską w Płońsku, a przyznawanej pod egidą Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki – zostało zgłoszonych 10 tytułów (lista nominowanych pozycji dostępna tutaj). Ogłoszenie laureata nastąpi 29 września 2014 r. w Płońsku podczas specjalnej sesji z udziałem przedstawicieli Miasta i polskiej nauki.

10.06.2014

Rada Fundatorów Kasy im. Mianowskiego przyjęła na wczorajszym posiedzeniu sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013. Jednomyślnie!

20.05.2014

W dniu 19 maja odbyło się spotkanie stypendystów „Fellowships Research & Experience II”. Stypendyści spotkali się z przedstawicielami władz Kasy im. Mianowskiego (prezesem Fundacji Leszkiem Zasztwotem i sekretarzem Joanną Szchiller-Walicką) oraz koordynatorkami projektu – przedstawicielkami Fundacji Edukacja dla Demokracji (Anna Kertyczak) i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Renatą KoźlickąGlińską i Agnieszką Mazur). Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w projekcji filmu „Powstanie Warszawskie”.

Program stypendialny „Fellowships Research & Experience” jest realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie”.

13.03.2014

Kasa im. Józefa Mianowskiego razem z lwowską organizacją pozarządową IDEA- Together składają projekt „Street University – Think!” do programu RITA- przemiany w regionie. Celem projektu jest przeprowadzenie kilku sesji Uniwersytetu Otwartego we Lwowie. Podczas spotkań będzie można posłuchać interesujących wykładowców z Polski i Ukrainy

02.03.2014

Biuro Kasy im. Józefa Mianowskiego do odwołania będzie przyjmowało interesantów tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym. tel. 510 666 006, mail: pawel.charkiewicz@mianowski.waw.pl – zapraszamy do kontaktu.

20.02.2014

Program Fellowhip Research&Experience II trwa już od ponad miesiąca. Nasie pierwsi tegoroczni stypendyści prowadzą już intensywne padania i odbywają staże w polskich jednostkach naukowych.

23.12.2013

Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości Świąt Bożego Narodzenia naszym Przyjaciołom, Stypendystom i Darczyńcom składa zespół Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki

27.11.2013
Mamy przyjemność poinformować, że zakończona została rekrutacja do programu stypendialnego „Fellowships Research & Experience II”. W jej wyniku do odbycia stażu w Polsce zostały zaproszone następujące osoby: 1. Lyubov Artmenko – (Ukraina) 2. Volodymyr Biriukov – (Ukraina) 3. Oksana Chorna – (Ukraina) 4. Diana Cucos – (Mołdawia) 5. Naira Harutyunyan – (Armenia) 6. Alisa Oblezova – (Rosja) 7. Maria Poliszczuk – (Ukraina) 8. Angelika Saidova – (Ukraina) 9. Irina Shumskaya – (Białoruś) 10. Mari Tabatadze – (Gruzja) 11. Anna Varfolomoeeva – (Rosja) 12. Mariya Senych – (Ukraina) 13.Taras Bondarenko – (Ukraina) Lista rezerwowa: 14.Olena Hrabovska- (Ukraina) 15. Maryan Lopata – (Ukraina) Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia. Ze wszystkimi Państwem skontaktujemy się indywidualnie mailowo.

01.10.2013

Paweł Polak "Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]..."30 września 2013 roku w Płońsku została po raz pierwszy wręczona Nagroda im. Jana Jędrzejewicza. Czek na 10 000 zł dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki wydanej w 2012 roku przekazał laureatowi Burmistrz Miasta Płońska, które nagrodę ufundowało we współpracy z Komisją Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasą im. Józefa Mianowskiego – Fundacją Popierania Nauki. Siedmioosobowa Kapituła przyznała Nagrodę Pawłowi Polakowi za książkę „Byłem Pana przeciwnikiem [profesorze Einstein]…” Relatywistyczna rewolucja naukowa z perspektywy środowiska naukowo-filozoficznego przedwojennego Lwowa (Copernicus Center Press, Kraków 2012). Więcej.

25.09.2013

Szanowni Państwo, dziękujemy za zgłoszenia do programu stypendialnego „Fellowships Research & Experience”. Jednocześnie informujemy, że wyniki konkursu stypendialnego zostaną opublikowane w drugiej połowie listopada.

28.08.2013

 

Herb Powstańczy
Herb powstańczy

 

W dniach od 3 do 5 września 2013 r. odbędzie się w Moskwie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Historiografia powstania styczniowego 1863/64 roku – w 150 lecie powstania. Organizatorami przedsięwzięcia jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN i Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki RAN oraz Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki. Konferencja jest współfinansowana przez rosyjską Fundację Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia.

05.08.2013

Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popiernia nauki ogłasza otwarty nabór na program stypendialny Fellowship Research &Exeprience II !

„Fellowships Research & Experience II” to program stypendialny skierowany do osób z następujących krajów:Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji zainteresowanych przeprowadzeniem projektów naukowo-badawczych w Polsce.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw badawczych służących dzieleniu się z osobami z powyższych krajów polskimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, formuły państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Sprzyjać ma to zaangażowaniu zagranicznych stypendystów we wspólne projekty naukowo-badawcze z polskimi partnerami. Realizacja programu odbywa się poprzez staż naukowo-badawczy oraz staż zawodowy. Staże odbywają się w porozumieniu z polskimi uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi. Stypendyści kierowani są zgodnie z tematyką prowadzonych przez nich badań do ośrodków, z którymi pragną nawiązać współpracę bądź/i wspólnie realizować projekt badawczy. Pobyt stypendysty w Polsce trwa od 2 do 6 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 2000 PLN miesięcznie.

 

07.06.2013

Dobiegła końca pierwsza edycja programu stypendialnego Fellowship Research&Experience. Poniżej zamieszczamy sprawozdania naszych 10 stypendystów. 1. Uliana Holeń 2. Julia Padafet 3. Ekaterina Kuzavleva 4. Ludmila Golovataia 5. Mykoła Riabchuk 6. Aleksander Salenko 7. Svetlana Shchukalya 8. Larysa Sokil 9. Olena Sorokina 10. Iria Yurochkina Wszystkim stypendystom gratulujemy zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy. Naszym donorom, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności serdecznie dziękujemy za wsparcie i liczymy na kontynuację programu.

13.11.2012

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z właśnie zakończonego projektu „Sibirica” realizowanego we współpracy z Państwową Naukowo-Techniczną Biblioteką Publiczną Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku i Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Historii, Edukacji Socjalnej i Humanistycznej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Nowosybirsku z dotacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Zdjęcia dostępne w galerii projektu (kliknij tutaj).

Uroczysta kolacja na Zamku w PułtuskuUroczysta kolacja na Zamku w Pułtusku

17.10.2012

Mamy przyjemność poinformować, że zakończona została rekrutacja do programu stypendialnego „Fellowships Research & Experience”. W jej wyniku do odbycia stażu w Polsce zostały zaproszone następujące osoby:

  • Liudmila Golovataya (Mołdawia)
  • Ulyana Holen (Ukraina)
  • Julia Padafet (Ukraina)
  • Mykola Riabczuk (Ukraina)
  • Larysa Sokil (Ukraina)
  • Olena Sorokina (Ukraina)
  • Irina Yurochkina (Rosja)

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za zgłoszenia.

10.10.2012

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rezultaty konkursu stypendialnego w ramach programu „Fellowships Research & Experience” zostaną opublikowane 17 października.

18.09.2012

15 września zakończony został nabór wniosków do programu stypendialnego „Fellowships Research & Experience”. Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Informacje o wynikach konkursu zostaną przesłane osobom, które uzyskają stypendia, jak również zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej na przełomie września i października.

31.08.2012

Z radością informujemy, że Kasa Mianowskiego otwiera nowy program naukowy: „Sibirica – Historia Polaków na Syberii w badaniach uczonych Polski i Rosji. Polsko-rosyjskie warsztaty naukowe” realizowany z dotacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Pierwszego Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć. Prezentacja projektu odbędzie się 3 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w Pałacu Staszica (sala nr 19) oraz 4 września (wtorek) o godz. 10.00 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Szczegóły projektu w zakładce „Sibirica„.

19.07.2012

Kasa Mianowskiego ogłasza nabór wniosków na stypendia w ramach nowego programu „Fellowships Research & Experience” realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

25.06.2012

Stanisław A l e x a n d r o w i c z, Kartografia Wielkiego księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Warszawa 2012Zapraszamy do odwiedzenia zaktualizowanego działu wydawnictw Kasy im. Mianowskiego. Zobacz: Wydawnictwa

18.06.2012

Plakat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 16 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone książce prof. Stanisława Alexandrowicza „Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Cartographia Magni Ducatus Lithuaniae XV-XVIII saecularum”. Dzieło zostało wydane dzięki wsparciu finansowym Kasy im. Mianowskiego.

10.05.2012

Z nieskrywaną dumą informujemy, że podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji Święta Narodowego 3 Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył prof. Władysławowi Findeisenowi Order Orła Białego – najwyższe i najstarsze polskie odznaczanie państwowe. Profesor Władysław Findeisen, wieloletni prezes Kasy im. Mianowskiego i jej członek honorowy, otrzymał Order „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski”. Serdecznie gratulujemy!

Przeczytaj: Wspomnienie Jerzego Słomczyńskiego o prof. Władysławie Findeisenie na stronie Politechniki Warszawskiej (kliknij tutaj). Zobacz: Film z uroczystości wręczenia Orderu (kliknij tutaj).

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta foto: Łukasz Kamiński

Zdjęcie 4 z 13

21.02.2012

Prezentujemy Państwu relację video z obchodów Jubileuszu Kasy im. Mianowskiego, które odbyły się 12 grudnia 2011 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Pełną relację z uroczystości można zobaczyć tutaj. Zachęcamy również do zapoznania się z wydawnictwem jubileuszowym – „Kasa Mianowskiego 1881 – 2011” oraz szczegółami obchodów w zakładce „Jubileusz„.

20.02.2012
Obchody Jubileuszowe Kasy im. MianowskiegoObchody Jubileuszowe Kasy im. Mianowskiego

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Obchodów Jubileuszu 130-lecia powstania i 20-lecia odrodzenia Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki. Zdjęcia w dziale „Galeria”.

20.01.2012

Twarze Kasy im. Józefa MianowskiegoTwarze Kasy im. Józefa Mianowskiego

Zapraszamy do obejrzenia wystawy jubileuszowej Kasy im. Józefa Mianowskiego zatytułowanej „Twarze Kasy im. Mianowskiego”. Obecnie wystawa jest prezentowana przed budynkiem Starego BUWu na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawę można obejrzeć także na naszej stronie internetowej w dziale „Galeria„.

16.01.2012

Logo Programu Pierwszego Polskiego RadiaLogo Programu Pierwszego Polskiego Radia

Zapraszamy do wysłuchania audycji autorstwa Krzysztofa Michalskiego z serii „Wieczór odkrywców” zatytułowanej„2 miliony rubli na rozwój nauki polskiej”.Gośćmi redaktora Krzysztofa Michalskiego byli: prof. Władysław Findeisen – prezes Kasy Mianowskiego w latach 1991 – 2009, prof. Leszek Zasztowt – obecny prezes Kasy Mianowskiego oraz Paweł Charkiewicz – zastępca dyrektora programowego.

10.01.2012

Kasa Mianowskiego 1881-2911Kasa Mianowskiego 1881-2011

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, jubileuszowym wydawnictwem Kasy im. Mianowskiego wydanym dla uczczenia 130 rocznicy utworzenia Kasy i 20 rocznicy jej reaktywacji. Więcej w dziale Publikacje – Wydawnictwo Jubileuszowe.

02.01.2012
"Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój", T. XX (XLV), 2011„Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, T. XX (XLV), 2011Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, dwudziestym numerem rocznika Kasy im. Mianowskiego – „NAUKA POLSKA. JEJ POTRZEBY, ORGANIZACJA I ROZWÓJ”. Więcej w dziale Rocznik „Nauka Polska”.