Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2016:

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2015:

Tomasz Kardaś, Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014.\

Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2014:


Książki zgłoszone do Nagrody im. Jana Jędrzejewicza w roku 2013:

 

Teresa Borawska (przy wspó
ł
udziale Henryka Rietza),
Miko
ł
aj Kopernik i jego
ś
wiat.
Ś
rodowisko, przyjaciele,
echa wielkiego odkrycia
, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toru
ń
2014.
Jakub Czopek, Jaros
ł
aw Kinal,
Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego
, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
Filozofia informatyki. Antologia
, opracowanie i t
ł
umaczenie Roman Murawski,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pozna
ń
2014.
Hanna Jurkowska,
Pami
ęć
sentymentalna. Praktyki pami
ę
ci w kr
ę
gu Towarzystwa
Warszawskiego Przyjació
ł
Nauk i w Pu
ł
awach Izabeli Czartoryskiej
, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
Tomasz Karda
ś
,
Od pocz
ą
tku by
ł
o
ś
wiat
ł
o. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie
,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toru
ń
2014.
Przemys
ł
aw Nosal,
Technologia i sport
, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gda
ń
sk 2014.
Andrzej Romanowski,
Eugeniusz Kwiatkowski
, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Technologii Eksploatacji – Pa
ń
stwowego Instytutu
Badawczego, Radom 2014.
Mariusz Urbanek,
Genialni. Lwowska szko
ł
a matematyczna
, Wydawnictwo ISKRY,

Warszawa 2014