Wydawnictwa

 • Daniel Beauvois, Autobiografia i teksty wybrane, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior VII, Warszawa 2017, s. 415. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR).

 

 

 

 • Stanisław Kot, Rzeczypospolita Polska w literaturze politycznej zachodu, oprac. Lech Szczucki i Janusz Tazbir, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior VIII, Warszawa 2017, s. 211. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR).

 

 

 

 • Magdalena Paciorek, Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/45−1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska, Warszawa 2017, (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)

 

 

 

 • Iwona H. Pugacewicz, Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa 2017, s. 461. Seria Monografie z dziejów oświaty, T. 47. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)

 

 

 

 • Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkT. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie (1912-1944), Warszawa 2017, s. 461, ilustr. Seria Monografie z dziejów oświaty, T. 48. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)

 

 

 

 • Anna Szczerba, Duchowieństwo krakowskie w latach 1795-1918, Warszawa 2017, s. 864. Seria Monografie z dziejów oświaty, T. 49 (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)

 

 

 

 • „Organon” 2016 (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

 

2012

 • Stanisław A l e x a n d r o w i c z, Kartografia Wielkiego księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Warszawa 2012, 344 s.

 

 

 

 

 • Juliusz D o m a ń s k i, Między filozofią a filologią. Wspomnienia, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2012, 403 s.

 

 

 

 

 • Św. Grzegorz Peradze, Dzieła zebrane. Tom III Dzienniki. Kazania, red. Ks.Henryk P a p r o c k i, wyd. Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012, 262 s.

 

 

 

2011

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XX (XLV): 2011, 182 s.

 

 

 

 

 • Wacław Sieroszewski. Zesłaniec – etnograf – literat – polityk. wyd. Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław 2011, 432 s.

 

 

 

 • Św. Grzegorz Peradze, Dzieła zebrane. Tom II O patrologii. O historii Kościoła, red. Ks.Henryk P a p r o c k i, wyd. Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, 336 ss

 

 

 

 • Kazimierz W ó y c i c k i, Niemiecka Pamięć.. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2011, 332 s.

 

 

 

 • Julian D y b i e c, Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918. T.1, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2011, 412 s.

 

 

 

2010

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XIX (XLIIII): 2010, 420 s.

 

 

 

 

 • Św. Grzegorz Peradze, Dzieła zebrane. Tom I O monastycyzmie gruzińskim. O liturgii gruzińskiej, red. Ks.Henryk P a p r o c k i, wyd. Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, 246 ss

 

 

 

 • Konrad A j e w s k i, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, red. nauk. Joanna S c h i l l e r, wyd. we współpracy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim i Stefan Zamoyski Educational Trust w Londynie, Warszawa 2010, 722 s.

 

 

 


 • Andrzej W a l i c k i, Idee i ludzie. Próba autobiografii, red. tomu Leszek Z a s z t o w t, red. nauk. Joanna S c h i l l e r, wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2010, 463 s. (Nagroda: Warszawska Premiera Literacka Klubu Księgarzy, Książka Kwietnia 2010).

 

 

 


 • A t e n a j o s, Uczta mędrców, przeł., wstępem i komentarzem opatrzyli Krystyna B a r t o l, Jerzy D a n i e l e w i c z, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 1373 s.

 

 

 

 • Adam H u l a n i c k i, 60 lat chemii analitycznej (1945-2005), wyd. Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2010, 186 s.

 

 

 

2009

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XVIII (XXXXIII), s. 330
 • ,,Organon”; Rocznik 2009, nr 41, s. 248 (Fundusz DROGOMIR).
 • Andrzej J. W ó j c i k, Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa Królestwa Polskiego w I połowie XIX w. , Warszawa 2008, s. 326
 • Agnieszka G r a b o ń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, Kraków 2008, s. 445
 • Konrad A j e w s k i, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, wyd. we współpracy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim i Stefan Zamoyski Educational Trust w Londynie, Warszawa 2010, s. 722.

2008

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XVII (XXXXII), s. 256.
 • ,,Organon”; Rocznik 2007, nr 36, s. 250 (Fundusz DROGOMIR).
 • Leszek Z a s z t o w t, Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, ,,Bibliotheca Europae Orientalis”, Warszawa 2007 (wyd. 2008), s. 562, (Fundusz DROGOMIR i Fundusz Rodziny Kruszewskich)
 • David F r i c k, Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, ,,Bibliotheca Europae Orientalis”, Warszawa 2008 (Fundusz Rodziny Kruszewskich).
 • Joanna S c h i l l e r, Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917, Warszawa 2008, s. 707.
 • Michał K o k o w s k i, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji, Kraków-Warszawa 2009 (wyd. 2008), s. 640.

2007

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XVI (XXXXI), s.340.
 • ,,Organon”; Rocznik 2006, nr 35, s. 248 (Fundusz DROGOMIR)
 • Jan P i s k u r e w i c z, Miedzy nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007, s. 248.

2006

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XV (XXXX), s.
  341.
 • ,,Organon” Rocznik 2005, nr 34, s. 260 (Fundusz DROGOMIR).
 • Adam Redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, 432 s. (Fundusz DROGOMIR).

2005

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XIV (XXXIX), s. 293.
 • ,,Organon” Rocznik 2004, nr 33, s. 224 (Fundusz DROGOMIR).
 • Irena Fedorowicz: W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929, ,,Biblioteka Literatury Pogranicza pod patronatem Prezydenta RP”, tom 10, Collegium Columbinum, Kraków 2005, s. 320.

2004

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XIII (XXXVIII): 2004, s. 212.
 • Bronisław Żongołłowicz: Dzienniki 1930-1936, ,,Bibliotheca Europae Orientalis”, Warszawa 2004, s. XL+776,(Fundusz Rodziny Kruszewskich, Fundusz DROGOMIR). ,,Organon” Rocznik 2003, nr 32, s. 166 (Fundusz DROGOMIR).
 • Konrad Ajewski: Zbiory artystyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Wydawnictwo NERITON, Instytut Historii PAN (Fundusz DROGOMIR, Fundusz M i B. Suchodolskich), Warszawa 2004, s. 441

2003

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XII (XXXVII): 2003, s. 222.
 • Przemysław Waingertner, ,,Żelazna Karpacka”, II brygada Legionów Polskich w fotografii, ibidem, Łódź 2003, s. 277 (Fundusz DROGOMIR).
 • Wiktor Jarosław Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim, Biblioteka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2003, s. 220 (Fundusz DROGOMIR).
 • Claude Backvis, Panorama poezji polskiej okresu baroku, T. I s. 475, T. II s. 432, Warszawa 2003 (Fundusz DROGOMIR).
 • Fizjolog, przekład Katarzyna Jażdżewska, ,,Biblioteka Antyczna”, Proszyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 116 (Fundusz DROGOMIR).

2002

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. XI (XXXVI): 2002, s. 216.
 • W. Adamowski, L. Dvorak, L. Romanjuk, Atlas of Alien Woody Species of the Białowieża Primaeval Forest, seria: PHYTOCOENOSIS, Supplementum Carthographiae Geobotanicae, vol. 14, Warszawa – Białowieża 2002, s.304.
 • Tadeusz Ulewicz, Jan Kochanowski z Czarnolasu. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Collegium Columbinum, Kraków 2002, s. 144.
 • Feliks Gross, Wartości, nauka i świadectwa epoki. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s.328
 • Robert Zaborowski, La crainte et le courage dans l’Iliade et l’Odyssee , STAKROOS, Warszawa 2002, s. 373 (Fundusz DROGOMIR).
 • Filodemos z Gadary, O muzyce; o utworach poetyckich, przekład Krystyna Bartol, ,,Biblioteka Antyczna”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, s. 136 (Fundusz DROGOMIR).
 • Janusz Dobieszewski, Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Scholar, Warszawa 2002, s. 482 (Fundusz DROGOMIR).

2001

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. X (XXXV): 2001,s. 248.
 • Roman Jurkowski, Ziemiaństwo polskie z Kresów północno-wschodnich w okresie popowstaniowym (do 1904 r.). Działalność społeczno-gospodarcza, ,,Bibliotheca Europae Orientalis”, monografie, T. XXI, Warszawa 2001, s. 604.

2000

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. IX ( XXXIV): 2000, s. 158.
 • Andrzej Śródka, Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, T. IV, Warszawa 1998, s. 656.
 • Marek Blaszke, Obraz i naprawa Rzeczypospolitej w myśli społeczno-politycznej francuskiego fizjokratyzmu Baudeau i Le Mercier de la Riviere, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
  2000, s. 215.
 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. Jerzego Kłoczowskiego, T. I s. 554, T. II s. 353, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

1999

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. VIII ( XXXIII): 1999, s. 228.
 • Stefan Swieżawski, L’univers. La philosophie de la nature au XVe siecle en Europe, trad. du polonais par Jerzy Wolf, texte revu par Lucien Even, ,,Studia Copernicana” T. XXXVII, Warszawa 1999, s. 482.
 • B. Bakuła, Skrzydło Ikara. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 1960-tych & 1990-tych, Wydawnictwo WiS, Poznań 1999, s. 385.

1998

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. VII ( XXXII): 1998, s. 176.
 • Jan Piskurewicz, Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo PAU, Kraków 1998, s. 155.
 • Joanna Schiller, Portret zbiorowy nauczycieli Warszawskich, publicznych szkół średnich 1795-1862, wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 1998, s. 489 + XII.
 • J. Hernik-Spalińska, Wileńskie środy literackie, wyd. IBL PAN, Warszawa 1998, s. 339 + XII.

1997

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. VI ( XXXI): 1997, s. 158.
 • Historia literatury rosyjskiej XX wieku, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Drawicza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997, s. 700.
 • Andrzej Śródka, Uczeni Polscy XIX-XX stulecia, wydawnictwo Aries, T. III: M-R, Warszawa 1997, s. 624.
 • Andrzej Biernacki, Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1997, s. 136.
 • Leszek Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na Ziemiach Litewskich i Ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1997, s. 456, 16 nlb, il. mapy.

1996

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. V (XXX): 1996,s. 170.

1995

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. III (XXIX): 1995, s. 169.
 • Principia, T. XII (specjalny): Informator filozofii polskiej, czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawnictwo Aureus, Kraków 1995, s. 472.
 • Andrzej Śródka, Uczeni Polscy XIX-XX w., wydawnictwo Aries, Warszawa 1995, T. II (litery H-Ł), s. 584.

 

 • Kasa im. Józefa Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki, folder w trzech wersjach językowych, zawierający informacje o fundacji i akcji stypendialnej, s. 6.

1994

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. III (XXVIII):1994, s. 184.
 • Andrzej Śródka, Uczeni polscy XIX-XX w., wydawnictwo Aries, Warszawa 1994, T. I (litery A-G), s. 622.

1993

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. II (XXVII): 1993, s. 248.

1992

 • Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, T. I (XXVI): 1992, s. 221.