Komitet

K O M I T E T      H O N O R O W Y

U R O C Z Y S T O Ś C I       J U B I L E U S Z O W Y C H

STU TRZYDZIESTOLECIA   UTWORZENIA  I  DWUDZIESTOLECIA  ODRODZENIA

K A S Y IM. J Ó Z E F A M I A N O W S K I E G O

F U N D A C J I   P O P I E R A N I A    N A U K I

* * *

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

 

Premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Donald Tusk

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Barbara Kudrycka

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zbigniew Zdrojewski

 

Prezydent m. st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

Prezes Polskiej Akademii Nauk

Michał Kleiber

 

Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Janusz Lipkowski

 

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Andrzej Białas

 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Chałasińska-Macukow

 

Rektor Politechniki Warszawskiej

Włodzimierz Kurnik

 

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Henryk Skorowski

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Alojzy Szymański

 

Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Adam Budnikowski

 

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marek Krawczyk

 

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego

Stanisław Moryto

 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych

Ksawery Piwocki

 

Prezes Fundacji im. Stefana Batorego

Aleksander Smolar

 

Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Maciej Żylicz