Regulamin konkursu

Regulamin Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

1. Nagroda im. Jana Jędrzejewicza została ustanowiona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Płońsku nr XXXVII/325/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

2. Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę, której sześciu członków powołują Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki. Jako siódmy członek w skład Kapituły wchodzi przedstawiciel Burmistrza Miasta Płońska. Kadencja Kapituły jest trzyletnia; pierwsza kadencja przypada na lata 2013–2015.

3. Nagroda jest przyznawana corocznie – począwszy od 2013 roku – polskiemu autorowi lub autorom najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki, opublikowanej w języku polskim w roku kalendarzowym poprzedzającym wręczenie Nagrody.

4. Podczas każdej edycji Nagroda może zostać przyznana tylko za jedną książkę.

5. W roku 2013 Nagroda wyniesie 10 000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych netto). W kolejnych latach Nagroda może być podwyższana z inicjatywy Fundatora. W wypadku nagrodzenia książki napisanej przez więcej niż jednego autora, Nagroda jest dzielona po równo między współautorów.

6. Wniosek o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele polskiego środowiska naukowego i kulturalnego oraz wydawnictwa. Zgłoszenie powinno zawierać dwa egzemplarze książki i list uzasadniający taki wybór.

7. Zgłoszeń do Nagrody należy dokonywać pod adresem Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, ul. Nowy Świat 72, pok. 109 A, 00-330 Warszawa. Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody w danym roku mija 30 kwietnia tego roku.

8. Wręczenie Nagrody odbywa się corocznie jesienią w Płońsku podczas uroczystości Dni Patrona Miasta Płońska.

9. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek Kapituły lub Fundatora, po ich uprzednim uzgodnieniu przez obie strony.