Program „Fellowships Research & Experience II”

English version | Русская версия

„Fellowships Research & Experience II” to program stypendialny skierowany do osób z następujących krajów: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji zainteresowanych przeprowadzeniem projektów naukowo-badawczych w Polsce.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw badawczych służących dzieleniu się z osobami z powyższych krajów polskimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, formuły państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Sprzyjać ma to zaangażowaniu zagranicznych stypendystów we wspólne projekty naukowo-badawcze z polskimi partnerami. Realizacja programu odbywa się poprzez staż naukowo-badawczy oraz staż zawodowy. Staże odbywają się w porozumieniu z polskimi uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi. Stypendyści kierowani są zgodnie z tematyką prowadzonych przez nich badań do ośrodków, z którymi pragną nawiązać współpracę bądź/i wspólnie realizować projekt badawczy. Pobyt stypendysty w Polsce trwa od 2 do 6 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 2000 PLN miesięcznie.

W ramach stypendium po odbyciu stażu naukowo-badawczego możliwe jest odbycie przez stypendystę stażu zawodowego w wybranej instytucji (np. w ministerstwie, instytucji samorządowej, organizacji pozarządowej, w mediach) w Polsce.

Temat pracy badawczej realizowanej w ramach stażu naukowo-badawczego obejmować powinien jedną z niżej wymienionych dziedzin:

 • ekonomia i zarządzanie
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • administracja biznesu
 • prawo
 • nauki społeczne
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Kandydaci ubiegający się o stypendium powinni spełnić następujące wymogi formalne:

 • posiadanie obywatelstwa i miejsca zamieszkania w jednym z krajów objętych programem;
 • posiadanie wykształcenia pełnego wyższego (tytuł magistra);
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, realizację projektu badawczego lub pisanie pracy badawczej.

Kandydaci zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną lub pocztową:

 • wypełnionej ankiety stypendialnej;
 • projektu pobytu naukowo-badawczego, który ma być realizowany w Polsce, zgodnie ze wzorem wskazanym w ankiecie zgłoszeniowej;
 • fotografii
 • 2 rekomendacji dla kandydata od uznanych autorytetów naukowych (polskich i/lub zagranicznych);