Czasopismo | Aktualny Rocznik | Redakcja | Do Autorów | Archiwum | Kontakt

Tom XXVII (LII) 2018

Jaromir Jeszke, Słowo od Redaktora, str. 9
Pełen tekst (PDF)

Nauka Polska w „stuleciu niepodległości” – studia i refleksje

Waldemar Jerzy Affelt, Technofakt w milieu dziedzictwa kultury, str. 15
Pełen tekst (PDF)

Roman Duda, Matematyka polska lat temu sto i obecnie, str. 71
Pełen tekst (PDF)

Daniel Beauvois, Historyk wobec nacisków politycznych wieku 1918–2018, str. 83
Pełen tekst (PDF)

Hieronim Fokciński SJ (Opracowała: Ligia Henczel-Wróblewska), Udział dokumentacji watykańskiej w rozwoju nauki polskiej, str. 109
Pełen tekst (PDF)

Борис Носов, Из истории научных связей России и Польши в области естественных наук на рубеже ХХ – XXI вв. (по материалам архива Комиссии историков России и Польши), str. 125
Pełen tekst (PDF)

Klaus Ziemer, Współpraca polsko-niemiecka w naukach humanistycznych i społecznych od lat 80. XX w., str. 139
Pełen tekst (PDF)

Rocznik „Nauka Polska : jej potrzeby, organizacja i rozwój” w stuleciu założenia periodyku – studia i refleksje

Piotr Hübner, Rola periodyków ogólnoakademickich w formowaniu świadomości środowiska akademickiego II Rzeczypospolitej, str. 155
Pełen tekst (PDF)

Jaromir Jeszke, U źródeł koncepcji wydawniczej periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, str. 175
Pełen tekst (PDF)

Stefan Zamecki, W stulecie powstania periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, str. 187
Pełen tekst (PDF)

Jan Piskurewicz, „Nauka Polska” jako miejsce dyskusji o potrzebach, organizacji i rozwoju nauki w Polsce w latach 1992–2017, str. 239
Pełen tekst (PDF)

Autobiografia / Biografie

Ewelina Wajs-Baryła (opracownie), List Bronisławy Dłuskiej do Ludwika Wertensteina z charakterystyką Ireny Joliot-Curie – po otrzymaniu przez nią Nagrody Nobla, str. 267
Pełen tekst (PDF)

Andrzej Żbikowski, Philippe Sands: Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”, przeł. Jacek Soszyński, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa 2018, ss. 500., str. 281
Pełen tekst (PDF)

Marek Miławicki OP, Anna Szczerba, Duchowieństwo krakowskie w latach 1795–1918, Monografe z Dziejów Oświaty t. 49, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa 2017, ss. 865., str. 284
Pełen tekst (PDF)

Dariusz Matelski, Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu – uwagi po lekturze książki prof. zw. UJ dr. hab. Stanisława Kota (wyd. II, Warszawa 2017, ss. 211 + XV)., str. 295
Pełen tekst (PDF)

Michał Przeperski, Szymon Rudnicki, Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Warszawa 2018, ss. 834., str. 314
Pełen tekst (PDF)

Bożena Płonka-Syroka, Magdalena Paciorek: Studenci wydziałów lekarskich w Polce w latach 1944/1945-1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska.Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa 2016, ss.406, str. 317
Pełen tekst (PDF)

Recenzje i omówienia książek wydanych przy wsparciu Kasy im. J. Mianowskiego

Maria Solarska, „Organon” Vol. 49, 2017, ss. 280, str. 322
Pełen tekst (PDF)

Kronika

Jerzy Wyrozumski (7.03.1930 – 2.11.2018), str. 329
Pełen tekst (PDF)

Ligia Henczel-Wróblewska, Jaromir Jeszke, Hieronim Fokciński SJ (30.09.1937 – 30.07.2018), str. 330
Pełen tekst (PDF)

Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki od października 2016 roku do października 2017 roku (Joanna Schiller Walicka), str. 333
Pełen tekst (PDF)

Rozstrzygnięcie szóstej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza (Barbara Bienias), str. 340
Pełen tekst (PDF)

Nasi autorzy, str. 342
Pełen tekst (PDF)

Artykuły przechowywane są na bezpiecznych serwerach LoCloud utrzymywanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe